English Artikel  

Hoofd Pagina Brochure Publicaties Producten
& Diensten
Over Ons Contact
René Van Someren

Competentiegericht Examineren


Toetsing van vakbekwaamheid door vakbekwamen

Geplaatst op: 1 april, 2012
Bron: "Competentiegericht Examineren in het kort"


Een schooldiploma is een garantiebewijs. Daarmee garandeert de onderwijsinstelling dat de houder van het diploma beschikt over de kennis en vaardigheden welke anderen, zoals het vervolgonderwijs of werkgevers, daar van mogen verwachten. Wanneer examinatoren andere eisen hanteren dan de formele eisen die voor het diploma gelden, dan zakken of slagen examinandi ten onrechte en kunnen geslaagden onvoldoende aan - door het diploma gerechtvaardigde - verwachtingen voldoen.

Uitstroomcijfers en slagingspercentages zijn zowel voor onderwijsinstellingen als voor docenten van groot belang en de verleiding kan daardoor groot zijn om de belangen van leerlingen daar ondergeschikt aan te maken. Het voorkomen van belangenconflicten is een belangrijke reden om examinering structureel te scheiden van onderwijs. Zo wordt zeer sterk afgeraden om docenten hun eigen leerlingen te laten examineren.

Competentiegericht examineren is significant anders dan theoretisch examineren: Het stelt andere eisen aan het examenorgaan, de organisatie, de voorbereiding, aan de examinandi, maar zeker ook aan de examinatoren. Van de examinatoren wordt verwacht dat zij zelf het vak waarin zij examineren volledig 'meester' zijn. Men kan het competentiegericht examineren dan ook goed vergelijken met het vroegere gildewezen waarin gezellen een proeve van bekwaamheid moesten afleggen, op basis waarvan een meester in het vak de vakbekwaamheid van de kandidaat beoordeelde. Wie niet uit eigen ervaring bekend is met de praktijk kan als examinator snel een verkeerd oordeel vellen, zeker wanneer men creatieve examinandi heeft die op eigen wijze correcte oplossingen toepassen, welke door examinatoren niet als zodanig worden herkend, of wanneer tijdens het examineren - voor examinatoren - onverwachte, maar ten aanzien van de praktijk realistische gebeurtenissen plaatsvinden.


Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees het (gratis) boekje: Competentiegericht Examineren in het kort

                    Postbus 11591, 2502 AN Den Haag, Nederland      Telefoon: +31 (0)6 3300 4094      E-mail: info@vansomeren.com