Publications Software  
Titel: Roni
ISBN/EAN: 9789079641123
Language: Dutch
Author: René Van Someren
Price: € 20,00
Expected
Impression of life in a poor, predominantly Jewish, Antwerp district, 50 years ago, seen through the eyes of a young boy. Despite the laughter and community spirit, the trail of misery left by the Holocaust seems unavoidable, even many years after the Shoah - Based on true events.

Title: Thought to Behaviour (TtB): An integrative explanation of human behaviour
ISBN/EAN: 9789079641116
Language: English
Author: René Van Someren
Price: € 0,00
Edition: E-Book (PDF)
This publication proposes Thought to Behaviour as an integrative explanation of non-instinctive, non-reflexive human behaviour. Building on existing research, the theory’s main propositions are formed. Subsequently, those propositions are Illustrated by examining empirical research.

This booklet may be downloaded and distributed freely and without a charge, provided its integrity is maintained and all other rights are observed. Readers are invited to donate any amount of money they choose towards brain & behaviour research.


Title: Fundamentals of Organisations
ISBN/EAN: 9789079641109
Language: English
Author: René Van Someren
Price: € 30,00
Edition: Paperback
Fundamentals of Organisations deals with an elementary identification and inspection of organisational aspects to promote awareness of organisation members’ actions and of consequences of those actions, relative to organisational behaviour.

Proper understanding of those fundamentals also helps in understanding other, existing methodologies, potentially increasing the success rate of applying those.


Title: Aptitude and attitude as constraints and enablers in organisation development: an elementary model of organisational processes
ISBN/EAN: 9789079641086
Language: English
Author: René Van Someren
Price: € 65,00
Edition: Paperback
Leadership never links directly to an organisation's results. By definition, within organisational processes, leaders must incite others to achieve desired results. However, organisation members' behaviour is guided and influenced by more than leadership alone. Central to this dissertation are the elementary aspects of organisational processes. Part of this research consists of examining what influences organisation members' behaviour, how this takes place and how organisational results come about. These aspects are brought together in an Elementary Model of Organisational Processes (EMOP), which also illustrates how those aspects tend to relate to one another. A method is developed to quantify those elements and to measure them within organisations. Furthermore, examination has taken place into practical application of such measurements on behalf of leading and developing organisations.
 
Next to the elementary aspects of organisational processes, behaviour of organisation members is affected strongly by their aptitudes and by their attitudes with regard to certain aspects. As such, those aptitudes and attitudes both enable and constrain organisation development. To achieve optimal leadership effectiveness, organisation development and organisation effectiveness, organisation members' aptitudes must be relevant within an ensemble of available and suitable procedures and tools, and this unity must be directed towards reaching commensurable goals.

  Additional information

Title: Service Management Essentials
Language: Dutch
Author: René Van Someren
Price: € 0,00
Edition: E-Document
Wat is service management? Hoe kunnen doelen van dienstverlening worden bereikt? Het boekje Service Management bevat bruikbare informatie en tips over het organiseren, leveren en inhuren van dienstverlening. De informatie is gericht zowel op dienstverleners, als op dienstenontvangers en op opleiders ten behoeve van dienstverlening en Service Management.


Title: Het Nieuwe Werken: (Wanneer) heeft telewerken zin?
ISBN/EAN:
Language: Dutch
Author: René Van Someren
Price: € 0,00
Edition: E-Document
Oorspronkelijk was Het Nieuwe Werken een verzameling principes en richtlijnen, gericht op het efficiënter en effectiever benutten, en onderling afstemmen, van mensen en middelen. Telewerken zou daar een rol in kunnen spelen. Inmiddels wordt Het Nieuwe Werken door velen als synoniem gebruikt voor telewerken en door sommigen wordt vurig gestreden voor het recht om te mogen telewerken, waaruit blijkt dat telewerken is verworden tot een secundaire arbeidsvoorwaarde. In dit document wordt ingegaan op de werkelijke organisatorische en maatschappelijke voordelen én nadelen van telewerken.

(0,8 MB)

Title: Teleworking: To what extent can it fulfil its promises?
ISBN/EAN:
Language: English
Author: René Van Someren
Price: € 0,00
Edition: E-Document
According to many statements on the subject, teleworking or telecommuting is supposed to yield a range of advantages to workers, businesses, government and society as a whole. Several advantages named are huge financial savings, much higher productivity, less traffic and cleaner air. What value do such claims have, and can teleworking truly be beneficial, both to teleworkers and their employers?

(0,4 MB)

Title: The New Way to Work: To what extent can Leaders contribute to Organisational Effectiveness when assuming Virtual Leadership?
ISBN/EAN: 9789079641000
Language: English
Author: René Van Someren
Price: € 65,00
Edition: Paperback
Leaders can significantly contribute to the effectiveness of organisations, even in the capacity of virtual leaders. This document is a report of extensive research on the interaction of technological and socio-organisational elements within operational business processes, its effects on the effectiveness of organisations and leadership methods to affect the mechanics and the outcomes of such processes.

  Additional information

Title: ICT en Overheid
Language: Dutch
Author: René Van Someren
Price: € 0,00
Edition: E-Document
Electronische versie van het adviesrapport ICT en Overheid, verstrekt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden in 2008. Dit rapport sluit aan op het rapport van de Algemene Rekenkamer van 29 november 2007, getiteld deel "A" van “Lessen uit ICT-projecten bij de overheid”. Waar de Algemene Rekenkamer is gestopt met het doen van aanbevelingen, zijn wij verder gegaan met het beschrijven hoe praktisch invulling gegeven kan worden aan het optimaliseren van het overheidsfunctioneren in relatie tot ICT-gerelateerde bedrijfsprocessen.

(1,9 MB)

Title: Competentiegericht Examineren in het kort
ISBN/EAN: 9789079641055
Language: Dutch
Author: René Van Someren
Price: € 10,00
Edition: Paperback
Competentiegericht Examineren in het kort. Een handzaam boekje met informatie over Competentiegericht Examineren. Hierbij komen vragen aan de orde zoals: "Wat is het?", "Hoe moet het?", en: "Hoe moet het niet?". Het boekje is bestemd voor onderwijsinstellingen, examinatoren en voor iedereen die in dit onderwerp is geďnteresseerd.

  Related information

Title: Competentiegericht Examineren in het kort
ISBN/EAN: 9789079641062
Language: Dutch
Author: René Van Someren
Price: € 0,00
Edition: E-Boek
Electronische versie van het boekje "Competentiegericht Examineren in het kort". Een handzaam boekje met informatie over Competentiegericht Examineren. Hierbij komen vragen aan de orde zoals: "Wat is het?", "Hoe moet het?", en: "Hoe moet het niet?". Het boekje is bestemd voor onderwijsinstellingen, examinatoren en voor iedereen die in dit onderwerp is geďnteresseerd.

(4,5 MB)  Related information

Title: Van School Naar Werk
ISBN/EAN: 9789080877467
Language: Dutch
Author: René Van Someren
Price: € 20,00
Edition: Paperback
Beleidsadviesrapport, opgesteld door Van Someren Consulting B.V., op 12 maart 2007 verstrekt aan de Minister van OCW, dr. R.H.A. Plasterk, Staatssecretaris J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart en Staatssecretaris S.A.M. Dijksma. Onderwerp: Onderwijsbeleid en de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Het thema “Voortijdig Schoolverlaten” is binnen dit rapport gebruikt als basis om een veel breder terrein van onderwijsbeleid te belichten.

  Related information

Title: Over Ondernemen
ISBN/EAN: 9789080877474
Language: Dutch
Author: René Van Someren
Price: € 29.95
Edition: Paperback
Over Ondernemen biedt informatie over elke fase uit de levenscyclus van een onderneming. Deze beschrijving "van wieg tot en met het graf" bestaat uit vier delen: het starten van een onderneming, het voeren van een onderneming, het beëindigen van een onderneming en tenslotte aanvullende tips en verwijzingen.
Met dit boek wordt een praktische en realistische kijk op het ondernemerschap gegeven. Op een heldere, toegankelijke wijze, komen onderwerpen aan bod zoals: financiële administratie, financieel management, operationeel management en personeel en organisatie.
Over Ondernemen is niet uitsluitend bestemd als studieboek. Het kan ook worden gebruikt als naslagwerk of ter oriëntatie op het onderwerp. De opzet is zodanig dat men de theorie zelfstandig eigen kan maken. Ter ondersteuning hiervan zijn na elk hoofdstuk meerkeuzevragen opgenomen waarvan de antwoorden achter in het boek zijn vermeld.

  Review

IT Governance Title: IT Governance
ISBN/EAN: 9789079641017
Language: Dutch
Author: René Van Someren
Price: € 30
Edition: Paperback

Dit studieboek is vooral gericht op het beantwoorden van de vragen: "Wat is IT Governance?", "Wat heb ik er aan?" en "Hoe kan ik het in de praktijk effectief toepassen?"

Dit boek maakt deel uit van de reeks studieboeken: "Informatica & Management"
In het boek zijn zowel vragen als de antwoorden op die vragen opgenomen, zodat het eveneens kan dienen voor zelfstudie.


Acquireren van Informatiesystemen Title: Acquireren van Informatiesystemen
ISBN/EAN: 9789079641024
Language: Dutch
Author: René Van Someren
Price: € 30
Edition: Paperback

Wat moet men, bezien vanuit een organisatorisch managementperspectief, doen en nalaten en waar moet men op letten als men nieuwe informatiesystemen wil hebben, of als men bestaande informatiesystemen wil (laten) aanpassen aan actuele behoeften?

Dit boek maakt deel uit van de reeks studieboeken: "Informatica & Management"
In het boek zijn zowel vragen als de antwoorden op die vragen opgenomen, zodat het eveneens kan dienen voor zelfstudie.


Implementeren van Informatiesystemen Title: Implementeren van Informatiesystemen
ISBN/EAN: 9789079641031
Language: Dutch
Author: René Van Someren
Price: € 30
Edition: Paperback

Hoe kunnen informatiesystemen zo probleemloos mogelijk in bedrijf worden genomen? Hoe voorkomen wij eindeloze implementatietrajecten?

Dit boek maakt deel uit van de reeks studieboeken: "Informatica & Management"
In het boek zijn zowel vragen als de antwoorden op die vragen opgenomen, zodat het eveneens kan dienen voor zelfstudie.


Beheren van Informatiesystemen Title: Beheren van Informatiesystemen
ISBN/EAN: 9789079641048
Language: Dutch
Author: René Van Someren
Price: € 30
Edition: Paperback

Hoe kan men, bezien vanuit een organisatorisch managementperspectief, er voor zorgen dat men zo ongestoord mogelijk gebruik kan maken van informatiesystemen en dat eventuele storingen snel en effectief worden opgelost? Niet het operationale beheer van informatiesystemen krijgt hier de aandacht, maar strategische en tactische aspecten, in relatie tot reguliere bedrijfsvoering.

Dit boek maakt deel uit van de reeks studieboeken: "Informatica & Management"
In het boek zijn zowel vragen als de antwoorden op die vragen opgenomen, zodat het eveneens kan dienen voor zelfstudie.


Van Somme en Rijn Title: Van Somme en Rijn
Subtitle: Het geslacht Van Someren door de eeuwen heen
ISBN/EAN: 9789080877481
Language: Dutch
Author: René Van Someren
Price: € 40
Edition: Paperback
Dit rijk geďllustreerde geschiedenisboek bevat een beschrijving van ruim tweeduizend jaren geschiedenis, met het geslacht Van Someren als rode draad.
Dit boek sluit goed aan bij de Dutche geschiedeniscanon.


Somme and Rhine Title: Somme and Rhine
Subtitle: The Van Someren line through the ages
ISBN/EAN: 9789080877498
Language: English
Status: Forthcoming
Author: René Van Someren
Price: € 40
Edition: Paperback
A lavishly illustrated general history book to entertain a wide audience, in which the Van Someren family is used as a leitmotif.

This book is expected to become available in the course of 2016.


Title: May you have many employees!
ISBN/EAN: 908087745x
Language: English
Author: René Van Someren
Price: € 20.-
Edition: Paperback
Avoid pitfalls and enjoy having people work for you. An amusing and informative book about matters related to having employees.
Hiring wisely, rewarding staff without spending money, managing people without hangovers and knowing when to fire staff, are just a few of the subjects discussed in this book.
May you have many employees! includes tips and reminders as well as descriptions of familiar situations and of many types of employees. Probably also of your employees.

This product is currently out of stock. A new edition of this book is to be released soon.


Title: About your Business
ISBN/EAN: 9080877441
Language: English
Author: René Van Someren
Price: € 30.-
Edition: Paperback
About your Business offers information about every phase of a business’ life cycle. This description from “cradle to grave” consists of four parts; Starting a business, Running a business, Discontinuing a business and Additional tips and references. It also contains an extensive index as well as references to sources of information in Australia, Canada, Ireland, New Zealand, South Africa, the United Kingdom and the United States.
About your Business is easy to read and written for anyone who is interested in business management or in owning a business.


Title: Learn Bookkeeping Easily - Beginners
ISBN/EAN: 9080877425
Language: English
Author: René Van Someren
Price: € 20.00
Edition: Paperback
The first of three volumes in a series called: "Learn Bookkeeping - Easily!". This volume (Beginners) focuses on gaining basic knowledge and skills related to bookkeeping. Several subject matters and principles of bookkeeping are explained. The book shows how a financial business administration can be set up, how certain important entries can be made and how a computer can be used to support bookkeeping activities.


Title: Learn Bookkeeping Easily - Advanced
Language: English
Author: René Van Someren
Price: € 20.00
Edition: Paperback
This book shines a light on business processes that surround bookkeeping and on how they relate to bookkeeping activities, such as Sales, Procurement, Logistics, etc., as well as other related bookkeeping practices such as "depreciation/amortization" and "reconciliation".


Title: Learn Bookkeeping Easily - Professional
Language: English
Author: René Van Someren
Price: € 20.00
Edition: Paperback
This book focuses primarily on "unusual" bookkeeping events. Such events can take place as a result of clients returning goods, when they make partial payments, or when they pay in a foreign currency.

Several other subjects of this book are: Intangible assets, Prepayments, post payments, Payroll administration and Year's end processing.


Pay Less! Buy Wholesale!